การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:
Email Address

mathematics@sci.kmutnb.ac.th

Call Us: 0-2555-2000

Ext. 4510, 4511

Office Address

Mathematics KMUTNB

กิจกรรม

การบรรยายพิเศษ
Mathematics and Its Applications for SDGs and Community Development

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00-9:30 น.

การบรรยายพิเศษ
Mathematics and Its Applications for SDGs and Community Development

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00-9:30 น.

การบรรยายพิเศษ Mathematics for Sustainable Development Goals

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:30-10:00 น.

การบรรยายพิเศษ Mathematics for Sustainable Development Goals

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:30-10:00 น.

การบรรยายพิเศษ
Big Data and Data Analytics

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-15:30 น.

การบรรยายพิเศษ
Big Data and Data Analytics

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15:00-15:30 น.

image
image
image
image
image
image

หลักการและเหตุผล โครงการ UAMC 2022

ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ที่ได้นำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มจัดการประชุมขึ้นครั้งแรกในปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ดำเนินการจัดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ต่อมาในปี 2558 ทางสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เห็นความสำคัญของการจัดงานการประชุมดังกล่าว จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุม โดยได้มอบโล่รางวัลให้แก่นักศึกษาที่นำเสนอโครงงานในสาขาต่างๆ ได้ในระดับดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสร้างสรรค์โครงงานพิเศษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยในงานนี้จะมีการนำเสนอโครงงานพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในรูปแบบบรรยาย (oral presentation) และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ซึ่งได้มีการพิจารณาคุณภาพของผลงานเพื่อมอบรางวัลประเภทต่างๆ สำหรับการนำเสนอผลงานทั้ง 2 รูปแบบ จากการจัดงานที่ผ่านมาทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการทำโครงงานพิเศษในระดับปริญญาตรีให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถต่อยอดไปถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (The 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น โดยจัดในรูปแบบออนไลน์

image

The 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference

การจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

ประกาศ

Conference Images

ภาพบรรยากาศงาน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2565

 

กดเข้าชม ภาพบรรยากาศงาน

UAMC 2022 Award

ผลการประกวดโครงงานใน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กดเข้าชม ผลการประกวดโครงงาน 

 

Facebook Fanpage

ขอให้ผู้สนใจและผู้เข้าร่วมส่งผลงาน กดติดตาม Facebook Fanpage

 

เพื่อติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 กรุณากดติดตาม https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

 

Background

พื้นหลัง (Background)

สำหรับการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

ขอให้ผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

ใช้พื้นหลัง (Background) ตามบทบาทในการประชุม โดยสามารถ คลิกขวา Save รูปภาพพื้นหลังต้นฉบับได้เลย ดังนี้

 

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมฟังการนำเสนอการประชุมวิชาการ (Participant)

 

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ทั้งรูปแบบ Oral  และ Poster (Presenter)

 

สำหรับ คณะทำงาน กรรมการตัดสิน (Staff)

 

Survey

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

เข้าผ่าน Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEJAD9zkcG9lWQCQolJtaXemHOR-f-ekkvjGGNyAkBdAI3g/viewform

 

เข้าผ่าน QR Code

 

 

image