การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

เข้าร่วมงานพิธีเปิดและปิด UAMC 2022 ห้องประชุมใหญ่

Zoom ID: 896 981 2180

หรือชมผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/math.sci.kmutnb

 

กำหนดการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

 

กลุ่มที่ 1: Numerical Methods and Mathematical Modelling

Zoom ID: 816 948 3712

หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

เวลา เลขที่ผลงาน ชื่อผลงาน ม.
10:30-10:45 น. PNM-01 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีของเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดวัคซีนป้องกันและการรักษา มน.
10:50-11:05 น. PNM-02 การพยากรณ์อิเธอเรียมและความสัมพันธ์ที่มีต่อราคาเหรียญ มจพ.
11:10-11:25 น. PNM-03 การแก้สมการความร้อนใน 1 มิติ โดยใช้วิธีผลต่างจำกัด และวิธีแครงค์นิโคลสัน-แอลยู ม.อุบล

 

กลุ่มที่ 2: Mathematics for Industry, Finance and Insurance

Zoom ID: 480 898 6604

หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

เวลา เลขที่ผลงาน ชื่อผลงาน ม.
10:30-10:45 น. PIF-01 การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าของ 10 จังหวัดในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในปี 2574 โดยใช้ตัวแบบอารีมาและวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณ มจพ.
10:50-11:05 น. PIF-02 การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษา บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มจธ.
11:10-11:25 น. PIF-03 การพยากรณ์ราคาคริปโทเคอร์เรนซี (ไบแนนซ์) มจพ.
11:30-11:45 น. PIF-04 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนวันนำรถยนต์เข้าซ่อมระหว่างเคลมที่มีและไม่มีการบริการจากทีมเลขาสินไหมรถยนต์ มจธ.
13:00-13:15 น. PIF-05 แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา สจล.
13:20-13:35 น. PIF-06 การวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มจพ.
13:40-13:55 น. PIF-07 การคัดเลือกสกุลเงินดิจิทันที่เหมาะสมในการลงทุนโดยใช้วิธีการTOPSIS มจธ.

 

กลุ่มที่ 3: Mathematics for Computation and Sustainable Development Goals

Zoom ID: 703 041 6933

หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

เวลา เลขที่ผลงาน ชื่อผลงาน ม.
10:30-10:45 น. PCS-01 ระบบรายงานผลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มจพ.
10:50-11:05 น. PCS-02 การจัดจำแนกหุ้นเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยใช้  Support Vector Machine มจพ.
11:10-11:25 น. PCS-03 โปรแกรมคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในการเตรียมบัฟเฟอร์ มศก.
11:30-11:45 น. PCS-04 ระบบการจัดการสินค้าออนไลน์ มจพ.
13:00-13:15 น. PCS-05 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง มจพ.

 

กลุ่มที่ 4: Algebra and Analysis with Applications

Zoom ID: 605 868 3698

หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

เวลา เลขที่ผลงาน ชื่อผลงาน ม.
10:30-10:45 น. PAA-01 ภาวะการวางตัวที่ดีแล้วแบบ Levitin และ Polyak สำหรับปัญหาอสมการประเภทการแปรผันเชิงเวกเตอร์แบบ (η, g, φ) ผสมวางนัยทั่วไป มทส.
10:50-11:05 น. PAA-02 หนีไปรัตนา มจพ.
11:10-11:25 น. PAA-03 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ (p+2)^x-p^y=z^2 ม.อุบล
11:30-11:45 น. PAA-04 พีชคณิตปันส่วน AC-algebras มจพ.

 

กลุ่มที่ 5: Statistics and Data Analytics

Zoom ID: 734 275 3517

หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

เวลา เลขที่ผลงาน ชื่อผลงาน ม.
10:30-10:45 น. PSD-01 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร มจธ.
10:50-11:05 น. PSD-02 ระบบการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนสำหรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี มจพ.
11:10-11:25 น. PSD-03 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี
11:30-11:45 น. PSD-04 การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าปริมาณน้ำมันในประเทศไทย มจพ.
13:00-13:15 น. PSD-05 ความกังวลของครูเกี่ยวกับเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอ.ปัตตานี
13:20-13:35 น. PSD-06 การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ ด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก โดยใช้ข้อมูลจากทวิตเตอร์ มจพ.