UAMC 2022 Award

ผลการประกวดโครงงานใน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กดเข้าชม ผลการประกวดโครงงาน