UAMC 2022 Abstract Collection

รวมเล่มบทคัดย่อ UAMC 2022 (Abstract Collection)

การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

กด Donwload: รวมเล่มบทคัดย่อ UAMC 2022 (Abstract Collection)