การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

เข้าร่วมงานพิธีเปิดและปิด UAMC 2022 ห้องประชุมใหญ่

Zoom ID: 896 981 2180

หรือชมผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/math.sci.kmutnb

 

กำหนดการจัดส่งผลงาน (Important Dates)

11 มกราคม 2565 เริ่มรับสมัคร ส่งผลงาน /เริ่ม ลงทะเบียนร่วมงาน
1 เมษายน 2565 วันสุดท้ายในการส่งบทคัดย่อสำหรับผลงานที่จะนำเสนอในที่ประชุม
  (ทั้งแบบการบรรยายในชั้น และแบบโปสเตอร์)
 
  • ส่งบทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
   
8 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในที่ประชุม
20 เมษายน 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุม และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
 
  • ส่งบทคัดย่อฉบับขยาย (กรณีนำเสนอแบบบรรยาย)
  • ส่งโปสเตอร์ (กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร์)
  • ส่งคลิปนำเสนอผลงาน

กำหนดจัดงาน วันที่ 29-30 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  08.30-09.00 น. พิธีเปิด
  09.00-10.00 น. การบรรยายพิเศษ
  10.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
 
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
08.30-15.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
15.00-15.30 น. การบรรยายพิเศษ/การเสวนาทางวิชาการ
15.30-15.45 น. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
15.45-16.00 น.  ประกาศผลการนำเสนอผลงาน/พิธีปิด