การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

ผลการประกวดโครงงานใน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผลรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)

หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศ จาก สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประเภทโครงงาน รางวัล ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ และ อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มที่ 1

Numerical Methods and Applications

เหรียญทอง   เรื่อง การพัฒนาวิธีเชิงกำลังโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดของพหุนามเมทริกซ์จัตุรัส

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       

ผู้จัดทำ: 

นายสุทธิพงษ์ ศิลป์ดี   

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

  เหรียญเงิน  เรื่อง การศึกษาเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเรเดียลเบซีสแบบเกาส์เซียนในการประมาณค่าช่วงประเภทหลายตัวแปรและบทประยุกต์

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ: 

นางสาวดุษิตา ฤทธิสนธิ์

นายพิชาภพ แผ้วพลสง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคำ

  เหรียญเงิน  เรื่อง ขั้นตอนวิธีทางเลือกสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในตารางสองทาง

 

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดทำ: 

นางสาวพลอยไพลิน ดีครัน

นางสาวอามีมี ยีมะยี

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย

  เหรียญทองแดง เรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบของปัญหาการหาค่ารากไม่เชิงเส้นด้วยวิธีการแบบไฮบริดวิธีการแบบผสมผสาน และวิธีการแบบดั้งเดิม

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ: 

นางสาวพุทธิดา พลอยศรี

นางสาวนีรชา เกิดมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.คมสันต์ เนียมเปรม

กลุ่มที่ 2

Mathematical Modelling

เหรียญทอง   เรื่อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์เสียงแคน

 

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้จัดทำ: 

นายสมิทธ์ ไตรพรกนกรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา:  

ผศ.ดร.มุน ฮืม บัค

ผศ.ดร.พุทธา สักกะพลางกูร

  เหรียญเงิน   เรื่อง ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของการรักษาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการสลายเซลล์มะเร็ง ด้วยไวรัสและเคมีบำบัดกับการเกี่ยวข้องของภูมิคุ้มกัน

 

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้จัดทำ:

นางสาวปาณิสรา มีหินกอง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์

  เหรียญทองแดง เรื่อง อิทธิพลของวัคซีนที่มีผลต่อการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวกาญจนา พวงสีเงิน

นางสาวกชพร วงษ์เนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

  เหรียญทองแดง เรื่อง แบบจำลองทางการตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าลังเล

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

อ.ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี

กลุ่มที่ 3

Mathematics for Industry

 

เหรียญทอง   เรื่อง กรณีศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้า และ ความสัมพันธ์ของสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวชนัญญา ไพรหลวง

นางสาวณัฐกานต์ ศรีเพชรพันธ์

นางสาวสิริยากร ใหญ่สว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี

  เหรียญเงิน  เรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับอัตราการมีงานทำของประชากรในประเทศไทย

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาววริศรา สุดเวหา

นางสาวอภิชญา ฉันทหิรัญ

นางสาวนันท์นลิน ผึ่งแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

  เหรียญเงิน  เรื่อง การทำนายราคาเหรียญบิทคอยน์ ด้วยวิศวกรรมคุณลักษณะและเทคนิคเกรเดียนท์บูตทรี

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวเพชรงาม โคตรบรม

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์

  เหรียญทองแดง เรื่อง การพยากรณ์จำนวนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้จัดทำ:

นางสาววิภาดา พลด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์

  เหรียญทองแดง เรื่อง ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่เหมาะสมที่สุด ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้จัดทำ:

นางสาวจิราพร งามพันธ์

นางสาวปานเลขา ชมชื่น

นางสาวแพรพรรณ ผลสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ 

  เหรียญทองแดง เรื่อง การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาพนักงานขายแบบกำหนดสีสำหรับการหาเส้นทางที่ดีที่สุด กรณีศึกษาบริษัทปฐพี เซอร์วิส จำกัด

 

จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ:

นางสาวธนัชชา บุญศักดิ์ศรี

นางสาวบุณฑริกา ภู่พัฒนะกูล

นางสาวธัญญา กีรติจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

กลุ่มที่ 4

Mathematics for Finance and Insurance

เหรียญทอง   เรื่อง การจัดกลุ่มและบริหารพอร์ตฟอลิโอด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นายภาสวุฒิ เลิศมัธยะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา

  เหรียญเงิน  เรื่อง การพยากรณ์ราคาสกุลเงินอีเทอร์ด้วยโครงข่าย LSTM ที่ปรับค่าให้เหมาะที่สุด

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวจารุกัญญ์ จีนอยู่  

นายณัฐชนนท์ ดานวล

นางสาวบุณยนุช สารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน

รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ

  เหรียญเงิน  เรื่อง ตัวแบบการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง

 

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้จัดทำ:

นายอิควัน เบ็ญสลาม

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ

  เหรียญทองแดง เรื่อง การคำนวณความเสียหายส่วนเกินสำหรับการลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ:

นายจิรกิตติ์ ตันติพุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ

  เหรียญทองแดง เรื่อง การสำรองเงินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

 

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้จัดทำ:

นางสาวณัฎฐา บุญคง 

นางสาวศศิกานต์ ธรรมเจริญ  

นางสาวสุชานันท์ รัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.บุษยมาส  พิมพ์พรรณชาติ

  เหรียญทองแดง เรื่อง การศึกษาผลตอบแทนการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับตัวชี้วัด

 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ:

นางสาวเจสิตา มุ่งโตกลาง 

นางสาวบุษยา ใจจัน

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์

ผศ.ดร.บุญจิรา มากอ้น

กลุ่มที่ 5

Computational Mathematics

เหรียญทอง    

เรื่อง การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพและการเรียนรู้เครื่อง เพื่อจำแนกกระดูกสันหลังที่ผิดปรกติ

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช

  เหรียญเงิน  เรื่อง ระบบแชทบอทช่วยประเมินระดับความรุนแรงและจำแนกโรคผิวหนัง โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นายคมพัทธ์ แซ่เฮ้ง

นายธนพนธ์ ดอนลอย

นายบวรศักดิ์ เหลือจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร. ฐิตาภรณ์ กนหรัตน

นางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา

  เหรียญเงิน  เรื่อง โปรแกรมสร้างกราฟมาตรฐานจากภาพดิจิตอล

 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ:

นางสาวขวัญหทัย ศันติวิชยะ

นางสาวอภิญญา แซ่ซิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว

  เหรียญทองแดง เรื่อง Early detection of bread mold by using image processing

 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ:

นายรัตนะ เลง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.นัยน์รัตน์ กันยะมี

  เหรียญทองแดง เรื่อง แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกของ GRU และ LSTM สำหรับการพยากรณ์ราคาเหรียญดิจิทัล

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายกิตติพัฒน์ วาริชอลังการ 

นางสาวอักษราภัค สัตย์ซื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

  เหรียญทองแดง เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้จัดทำ:

นางสาวบุณยาพร ทวนนวรัตน์

นางสาวสิรินาฏ ถนอมเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.บุษยมาส  พิมพ์พรรณชาติ

กลุ่มที่ 6

Algebra and Analysis with Applications

เหรียญทอง  

 

 

เรื่อง กรณีทั่วไปของการให้สีเสมอภาค


จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

  เหรียญเงิน เรื่อง การแปลงเมลลินในรูปแบบทั่วไปและการประยุกต์

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายเนติพงษ์ สายคง

นายศรีธนญช์ พันสีทา

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง

  เหรียญเงิน เรื่อง จำนวนเซตอิสระใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟรูปกระบองเพชรหลายเหลี่ยม

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวปัณฑารีย์ เที่ยงอนันต์ชัย

นางสาวมัทนพร สืบต่างใจ

นางสาวไพลิน แก้วเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล

  เหรียญทองแดง เรื่อง บทพิสูจน์บางประการของจำนวนเฉพาะในลำดับเลขคณิต

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายพันธกานต์  ธวัชสุภา

นางสาวพรพิมล  บัวพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.ดอนนี่  พัสสาหรี่ 

กลุ่มที่ 7

Statistics and Data Analytics

เหรียญเงิน เรื่อง การทำนายการผิดนัดชำระสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

  เหรียญเงิน เรื่อง ตัวแบบการทำนายอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง

 

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้จัดทำ:

นางสาวอิบตีซาม โตะเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ

  เหรียญทองแดง เรื่อง การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลผสมและการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวนิรชา ศรีถาวร

นางสาวปุณยาพร ตรีอเนกชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย

  เหรียญทองแดง เรื่อง การคาดการณ์การเข้าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวพิจิตรา นักรบไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

กลุ่มที่ 8

Mathematics for Sustainable Development Goals

เหรียญทอง   เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนในประเทศไทยโดยต้นไม้ตัดสินใจ

 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ:

นางสาวลิปิการ์ นุชแพ

นางสาวสรัลชนา ปวงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์

ผศ.ดร.บุญจิรา มากอ้น

ดร.กิตติศักดิ์ แถวนาชม

  เหรียญเงิน  เรื่อง การลดความเอนเอียงของการระบุความสัมพันธ์ทางเครือญาติในประเทศไทยโดยใช้ค่าต่ำสุดเป็นสถิติทดสอบ

 

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดทำ:

นายชัยรัตน์ ฐิติญาณ

นางสาวภัทรศยา จำนองวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย

  เหรียญทองแดง เรื่อง กล่องยาดูแลผู้สูงอายุพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการป้อนข้อมูลเสียงด้วยการรู้จำคำพูด

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวปพิชญา มหาวรรณกิจ

นายพสิษฐ์ ฐาตุจิรางค์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน

  เหรียญทองแดง เรื่อง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการไหลของน้ำใต้ดินโดยวิธีผลต่างสืบเนื่อง

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวปิยะธิดา สมานชื่น

นางสาวจารวี งามเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน

หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศ จาก สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ผลรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

ประเภทโครงงาน รางวัล ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ และ อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มที่ 1

Numerical Methods and Mathematical Modelling

 

ดีเยี่ยม เรื่อง ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ของเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดวัคซีนป้องกันและการรักษา

 

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้จัดทำ:

นางสาวนราทิพย์ จันทร์พรหม

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์

  ดีมาก เรื่อง การพยากรณ์อิเธอเรียมและความสัมพันธ์ที่มีต่อราคาเหรียญ

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายโชติวิทย์ วัฒนภิญโญ

นางสาวรัชนก ราชรามทอง

นายตราภูมิ คงสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

กลุ่มที่ 2

Mathematics for Industry, Finance and Insurance

ดีเยี่ยม เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนวันนำรถยนต์เข้าซ่อมระหว่างเคลมที่มีและไม่มีการบริการจากทีมเลขาสินไหมรถยนต์

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นายชาลี แซ่เต็ม

นายณฐพล เอี่ยมศรี 

นางสาววรางคณา กิตติกรวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง

  ดีมาก เรื่อง การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษา บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวณัชชา ทองอุบล

นางสาวนบกมล ทิพทอง

นางสาวมณีพร คงตะแบก

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล

นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล

  ดีมาก เรื่อง การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าของ 10 จังหวัดในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในปี 2574 โดยใช้ตัวแบบอารีมาและวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณ

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวลลดา ชาลประเสริฐ 

นางสาวปนัดดา คำสุขุม

นางสาวสุกฤตา มีแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

กลุ่มที่ 3

Mathematics for Computation and Sustainable Development Goals

ดีเยี่ยม เรื่อง การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายปกป้อง ตาเนตร

นายศุภกิจ ไตรภาณุกุล

นายชัยพร ล้ำยอดมรรคผล

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

  ดีมาก เรื่อง ระบบการจัดการสินค้าออนไลน์

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายธีรภัทร สิงหบุตร

นางสาวสุพัชรินทร์ รัตนอมรมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

อาจารย์สันติพงษ์  ประสาททอง

  ดีมาก เรื่อง การจัดจำแนกหุ้นเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยใช้  Support Vector Machine

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวณัฏฐพร  สุขก้อน

นางสาวธนพร รังสิธาดา

นางสาวปรางค์ชมพู อ่ำอุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ศิรประภา  มโนมัธย์

  ดีมาก เรื่องระบบรายงานผลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายธเนศวร บ่งสินชัย

นายกรกฤษณ์ แย้มสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ

กลุ่มที่ 4 

Algebra and Analysis with Applications

ดีเยี่ยม เรื่อง ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์   

 

จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จัดทำ:

นางสาวขวัญจิรา ทองทา

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู

  ดีเยี่ยม เรื่อง หนีไปรัตนา

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นายภูษา ลานรอบ

นายภูรินท์ มงคลชินบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษา:

รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล

  ดีมาก เรื่อง พีชคณิตปันส่วน AC-algebras

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวนิรมล บุญสาร

นายระพีพัฒน์ พราหมมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.จารุณี  สุนทรานนท์

  ดีมาก เรื่อง ภาวะการวางตัวที่ดีแล้วแบบ Levitin และ Polyak สำหรับปัญหาอสมการประเภทการแปรผันเชิงเวกเตอร์แบบ  ผสมวางนัยทั่วไป

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดทำ:

นางสาวพัชราภา ศรีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผศ.ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง

กลุ่มที่ 5

Statistics and Data Analytics

ดีมาก  เรื่อง การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าปริมาณน้ำมันในประเทศไทย

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ:

นางสาวกัณฐิมา แสงบุดดา 

นางสาวธวัลรัตน์ วรรณา  

นางสาวชญานิศ เพิ่มพูล

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

  ดีมาก  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดทำ:

นางสาวกชกร ปัญญาโสด  

นางสาวรพิพรรณ วิทยาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย

รศ.ดร.ภุชงค์ แพรขาว