Background

พื้นหลัง (Background)

สำหรับการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

ขอให้ผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

ใช้พื้นหลัง (Background) ตามบทบาทในการประชุม โดยสามารถ คลิกขวา Save รูปภาพพื้นหลังต้นฉบับได้เลย ดังนี้

 

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมฟังการนำเสนอการประชุมวิชาการ (Participant)

 

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ทั้งรูปแบบ Oral  และ Poster (Presenter)

 

สำหรับ คณะทำงาน กรรมการตัดสิน (Staff)