Committee

คณะกรรมการอำนวยการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ คุณประเสริฐ อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.มโหสถ ปั่นโภชา อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พล จันทรี อนุกรรมการ
6. อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ อนุกรรมการ
7. อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ อนุกรรมการ
8. อาจารย์กรรณิการ์ พงษ์สุวินัย อนุกรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย อนุกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ อนุกรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อนุกรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี อนุกรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ อนุกรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล อนุกรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ เนียมเปรม อนุกรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง อนุกรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ อนุกรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ อนุกรรมการ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ อนุกรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ อนุกรรมการ
22. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล อนุกรรมการ
23. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล อนุกรรมการ
24. อาจารย์ ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ อนุกรรมการ
25. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ อนุกรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย อนุกรรมการ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ อนุกรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธุ์แย้ม อนุกรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท พลเสน อนุกรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล อนุกรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ อนุกรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร อนุกรรมการ
33. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี อนุกรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร อนุกรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน อนุกรรมการ
36. นางสาววันเพ็ญ แต่งงาม อนุกรรมการ
37. อาจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน

1. อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ ประธานอนุกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ อนุกรรมการ
3. นางวีณา เนตรสว่าง อนุกรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ มิถอย อนุกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ และต้อนรับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน ประธานอนุกรรมการ
2. อาจารย์กรรณิการ์ พงษ์สุวินัย อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล อนุกรรมการ
5. นางสาวศรีวิไล ซุยเจริญ อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ อนุกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ แต่งงาม อนุกรรมการ
6. นายรัชพล ฉัตรพลาธิป อนุกรรมการ
7. นายปิยะวัฒน์ สุธา อนุกรรมการ
8. นายภิรมย์ พาบุ อนุกรรมการ
9. นางสาววิลัยพร ขันแก้ว อนุกรรมการ
10. นายสิชล แสนอุ่น อนุกรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ เนียมเปรม ประธานอนุกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ อนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล อนุกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ นาคขำ อนุกรรมการ
6. นายภิรมย์ พาบุ อนุกรรมการ
7. นางสาววิลัยพร ขันแก้ว อนุกรรมการ
8. นายนพดล สวนดอน อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน/การเงิน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ คุณประเสริฐ อนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มโหสถ ปั่นโภชา อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ อนุกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม อนุกรรมการ
6. นางวีณา เนตรสว่าง อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและงานเลี้ยง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ อนุกรรมการ
4. นายนพดล สวนดอน อนุกรรมการ
5. นางวีณา เนตรสว่าง อนุกรรมการและเลขานุการ