Important Dates

กำหนดการสำคัญ: การส่งผลงาน

 3 เมษายน 2560
วันสุดท้ายในการส่งบทคัดย่อสำหรับผลงานที่จะนำเสนอในที่ประชุม
(ทั้งแบบการบรรยายในชั้น และแบบโปสเตอร์)
 

7 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในที่ประชุม

 

10 เมษายน 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุม

กำหนดการวันประกวดผลงาน: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

[พิธีเปิด-ปิด ห้อง 78-223] : : [ห้องบรรยาย 80-401 – 405] : : [ห้องแสดงโปสเตอร์ ลานชั้น 1 อาคาร 75 และ 78]

8.00-9.00 น.
ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์

9.00-9.15 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
กล่าวรายงานโดย ผศ. ดร.สุรัตนา สังข์หนุน (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ )
พิธีเปิด โดย รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 

9.15-9.30 น.
ประชุมชี้แจงกรรมการตัดสิน

 

9.30-10.20 น.
การนำเสนอผลงานแบบ oral presentation 4 sessions
การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation

 

10.20-10.35 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30-12.15 น.
การนำเสนอผลงานแบบ oral presentation 4 sessions (ต่อ)
การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation (ต่อ)

 

12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.15 น.
การนำเสนอผลงานแบบ oral presentation 4 sessions (ต่อ)
การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation (ต่อ)

 

14.15-14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.30-15.20 น.
การนำเสนอผลงานแบบ oral presentation 4 sessions (ต่อ)
การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation (ต่อ)

 

15.20-16.00 น.
แนะนำหลักสูตรโดยเจ้าภาพร่วม 4 สถาบัน / เก็บโปสเตอร์

 

16.00-16.30 น.
พิธีมอบเกียรติบัตร/พิธีปิด
พิธีปิด โดย ผศ.รจิต วัฒนสินธุ์ (นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง