การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6


ข่าวประชาสัมพันธ์


 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6

The 6th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC 2017)

ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

. : วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 : .


หลักการเหตุผลของโครงการ UMAC2017

ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ที่ได้นำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้งาน โดยเริ่มจัดการประชุมขึ้นครั้งแรกในปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ดำเนินการจัดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ การแข่งขันการนำเสนอโครงงานพิเศษของนักศึกษา การประกวดโปสเตอร์นำเสนอโครงงาน และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการทำโครงงานพิเศษในระดับปริญญาตรี ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถต่อยอดไปถึงการศึกษาในรับบัณฑิตศึกษาได้ นอกจากนั้น ในปี 2558 ทางสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของการจัดงานการประชุมดังกล่าว จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุม โดยได้มอบโล่รางวัลให้แก่นักศึกษาที่นำเสนอโครงงานในสาขาต่างๆ ของคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้ในระดับดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและผลักดันให้นักศึดษาระดับปริญญาตรี สร้างสรรค์โครงงานพิเศษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th Undergrad in Applied Mathematics Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวด

กลุ่มที่ 1 Numerical Methods and Applications : Numerical approximation and computation, error analysis and interval analysis, acceleration of convergence, mathematical programming, numerical optimization and variational techniques, approximation methods and numerical treatment of dynamical systems, integral transforms, numerical methods in Fourier analysis, computer aspects of numerical algorithms, applications of numerical methods to physics and engineering problems.

กลุ่มที่ 2 Mathematical Modelling : Analysis of mathematical modelling, validation and verification of mathematical models topological dynamics, Hamiltonian and Lagrangian systems, dynamical analysis of models, stability analysis, local and nonlocal bifurcation theory, controllability and observability, system structure, mathematical biology, genetics and population dynamics, calculus of variations and optimal control, optimization models.

กลุ่มที่ 3 Computational Mathematics and Algorithms : Computer system organization, theory of data, big data analysis and data mining, theory of computation and programming, discrete mathematics in relation to computer science, computability and recursion theory, artificial intelligence, evolutionary computation, computing methodologies and applications, algorithms in combinatorics and graph theory, communication and information, theory of error-correcting codes and error-detecting codes, fuzzy sets and logic, mathematics for computer graphics, image processing.

กลุ่มที่ 4 Mathematics for Business and Industry : Industrial mathematics, financial and business mathematics, actuarial mathematics, econometrics, engineering modeling and simulations, operations research, interoperability of mathematical models, robust geometric modeling, mathematical challenges from industry and business, analytical and problem-solving on business and industrial issue, statistical methods and applications in industry and business.

สถานที่จัดงาน: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีเปิด-ปิด: ห้อง 223 อาคาร 78

ห้องนำเสนอผลงาน Oral Presentation: ห้อง 401 – 405 อาคาร 80

ห้องแสดงโปสเตอร์: ลานชั้น 1 อาคาร 75 และ 78