Attendance

รายชื่อผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (UAMC2017)
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ผศ. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
2. ผศ. ดร.นพดล ชุมชอบ
3. ผศ. ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ
4. ดร.นัยน์รัตน์ กันยะมี
5. ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง
6. ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว
7. นายปณิธิ ห่วงขาว
8. นางสาวภัทรพร พูลสวัสดิ์
9. นางสาวกฤษณา เจี่ยเจริญ
10. นางสาวเกศกนก คนแรงดี
11. นางสาวธาดารัตน์ พรมเทศ
12. นางสาวพิมพ์ชนก เพ็งสุข
13. นางสาวมัญชุภา จินดาวงศ์
14. นางสาวรัตนาภรณ์ ผลอำพันธุ์
15. นางสาววรรณา เลิศศรีนภาพร
16. นางสาวสุวิภา ผึ่งผาย
17. นางสาวฮัซลามีย์ เบ็ญจวงค์
18. นางสาวพชรพร ขวัญเมือง
19. นางสาวจรัสพร พัดชื่น
20. นางสาวณัฐญา แช่มขลิบ
21. นางสาวทองกร รักสันตินานา
22. นางสาวนวรัตน์ อำแพงใต้
23. นางสาวนัจจารีย์ สามเชียงพุฒ
24. นางสาวพรวิดา โสทน
25. นางสาวพิรดา ทองศิริ
26. นางสาวมณฑิชา น้อยบ้านลาด
27. นางสาวรังสิมา ไตรเวทย์
28. นางสาวศิตรานุช ภูมิประกาย
29. นางสาวสุทธิดา จันทร์วาววาม
30. นางสาวอารัญญา คล้ายโพธิ์ทอง
31. นางสาวชลาณัฏฐ์ สุขผล
32. นายธนะชัย เฉลิมธนาสกุล


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. รศ.ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
2. รศ. ดร.ภัคคินี ชิตสกุล
3. รศ. ดร.พันธนี พงษ์สัมพันธ์
4. ผศ. ดร.กาญจนา คำนึงกิจ
5. ผศ. ดร.ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม
6. ผศ. ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ
7. ดร.จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์
8. ดร.วรรณพร สรรประเสริฐ
9. นางสาวจินต์ศุจี คุเณนทราศัย
10. นางสาวเบญจภรณ์ รุ่งมี
11. นางสาวปวีณา อิ้งทม
12. นางสาวจิราภรณ์ เจริญพงษ์
13. นางสาวธนัญญา กาญจนบรางกูร
14. นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทราพรพิสิฐ
15. นางสาวแก้วใส กสิโอฬาร
16. นางสาวนันทิยาย์ เนตรวงศ์
17. นายระฟ้า โชตินพรัตน์
18. นางสาวปาจรีย์ คำพะวงศ์
19. นายอานนท์ ยินดีสุข
20. นายพงศธร แสนทวี
21. นางสาวจุฑามาศ เที่ยงพึ่งธรรม
22. นางสาวเทียรวรรณ เจนจบ
23. นางสาวนนทกาญจน์ สุวรรณเนตร
24. นางสาววรรณศิริ ศิริเสริมพันธุ์
25. นางสาววาสนา ทองเปี่ยม
26. นางสาววิยะดา แก้วเรือง
27. นางสาวณัฐจีรา ธนวัฒน์อมรกุล
28. นางสาวนุชนาฏ สงค์เนย
29. นางสาวสิริภา สุโพธิ์
30. นางสาวกิตติพร ถิระโคตร
31. นายฤทธิชัย เจษฏาเจิม
32. นางสาวอินทุอร ใช้บางยาง
33. นางสาววาสนา สมบูรณ์คงศักดิ์
34. นายธนบูลย์ ศิรชัยทรัพย์
35. นายนวมินทร์ เซ็นงาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. รศ. ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
2. รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
3. ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์
4. ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
5. อ.ศุวิล ชมชัยยา
6. ดร.ธีระพล สลีวงศ์
7. นางสาวรัตนาภรณ์ นรารัตน์วันชัย
8. นางสาวสรัลนุช นาคชุ่ม
9. นางสาวภคนันท์ ศรีเผด็จ
10. นางสาวอัญชลี เกียรติมิ่งมงคล
11. นางสาวชัชฎาภรณ์ งอนกระโทก
12. นางสาวณัฏฐนันท์ พรสุขอนันต์
13. นายสมวริน จันลิ้ม
14. นางสาวกรกนก โพธิ์สินสมวงศ์
15. นายธนาพล ปิยแสงเจริญ
16. นายรณฤทธิ์ อู่ทอง
17. นางสาวลักษณาทิพย์ ยิ่งยวด
18. นางสาวฎาลักษณ์ อนุแก้ว
19. นางสาวนภัสสร เขียวสุทธิ
20. นางสาวณัฐกฤตา สุเมฌานนท์
21. นายจิรธรรม์ ทวีวัฒนานนท์
22. นายนราวิชญ์ เลิศหงิม
23. นางสาวสลิลทิพย์ คชวงษ์
24. นางสาวชุติกาญจน์ มุกดาอาพัทธ์กุล
25. นางสาวระวิภัทร์ ย่องใย
26. นายพีรสิน กุลชุติสิน
27. นางสาวมิ่งขวัญ ทองศิริ
28. นายชยพล แซ่พัง
29. นายจิรภัทร เพียรวิทยาสกุล
30. นายจตุวัฒน์ ป้อมน้อย
31. นายพงษกร แซ่แต้
32. นางสาวจตุร์พร ถนอมนวล
33. นายตะวัน สุจริต
34. นายภุมริน ภมรรัตนกุล
35. นางสาวจันทร์ยาพร วงศ์ธรรม
36. นางสาวอภิญญา ทรงศิริ
37. นางสาวชุลีพร รอดสุข
38. นางสาวกฤติกา กลีบแก้ว
39. นายธนภัทร พรชัยวิรัช
40. นางสาวบุณฑริกา แจ่มพุทรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
2. ดร.นนธิยา มากะเต
3. อาจารย์มงคล ทาทอง
4. Mr.Mora Sum
5. นางสาวเบญจวรรณ ศรีอ่ำ
6. นางสาวเมธาวี สร้อยอึ้ง
7. นางสาวกรรณ์ฒิมา สุขปาน
8. นางสาวณัฐญา แหยมใส
9. นางสาวประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล
10. นางสาววริดา มินศรี
11. นางสาววิภาดา ผะอบทอง
12. นางสาวสุขเกษม พันธ์รัตน์
13. นางสาวสุธิดา สามารถ
14. นางสาวสุภาพร สิงห์ถม
15. นางสาวหทัยชนก พรมฝาย
16. นายธีรัตม์ เกษมวรรณ
17. นายวัฒนา แย้มกลิ่น
18. นายอภิวิชญ์ ไทรกิ่ง


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ดร.บุรัสกร นันทดิลก
2. นายเจนณรงค์ ผิวจันทร์
3. นายวรภพ สง่าวงษ์
4. นายสหรัฐ ตะบองเหล็ก


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ดร.ทศพร แถลงธรรม
2. ดร.มงคล ตุ้นทัพไทย
3. นางสาวเกวลี ยงกุล
4. นายศิวรักษ์ สาวงศ์นาม


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
2. นางสาวฐิตินันท์ พันธ์เศรษฐ
3. นางสาวทัศวัลย์ อร่ามสุนทรสุข
4. นางสาวพิชยา คงธนจารี


มหาวิทยาลัยมหิดล
1. รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
2. นางสาวณิชา กฤษณพันธุ์
3. นางสาวปนัดดา พิลึก
4. นางสาวพลอย แก้วเกื้อ
5. นางสาวน้ำฝน ชัยเพชร
6. นายสุรนาถ ชมชื่น


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล
2. ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
3. นางสาวทิวาพร ไผ่โสภา
4. นางสาวนาฏอนงค์ พลอยงาม
5. นางสาวพิชญาวดี ทีคา
6. นายสุธิวัส นิรมิตวิจิตร
7. นายอดิเทพ สวัสดิ์ไชย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ
2. ดร.มโหสถ ปั่นโภชา
3. ผศ. ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
4. ผศ. ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
5. ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
6. ผศ. ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
7. ผศ. ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร
8. ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
9. ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
10. ผศ. ดร.คมสันต์ เนียมเปรม
11. ผศ. ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ
12. ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล
13. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ
14. ผศ. ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
15. ผศ. ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
16. ผศ. ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
17. ผศ. ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน
18. รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
19. ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์
20. ดร.วิกานดา ผาพันธ์
21. นางสาวเชาวณีย์ ขาวพันธุ์
22. นายเถกิงศักดิ์ หลีกพาล
23. นางสาวแขมณี วิเศษสุข
24. นายโกวิท อภิชัยเสถียรโชติ
25. นางสาวจิรัฐิติกาล จำปาทอง
26. นางสาวจุฑามาศ อึ้งซำ
27. นางสาวชนากานต์ เทศนนท์
28. นางสาวณัฐลดา ประทุมวงค์
29. นางสาวทัตพิชา แววทอง
30. นายธิติ บุญเจริญ
31. นายธุวชิต เทียบคำ
32. นางสาวไอริณ แป้นมุข
33. นางสาวกชกร ชูศรี
34. นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
35. นางสาวชุติภรณ์ วิเชียรพงษ์
36. นางสาวธัญจิรา ทองคำแท้
37. นางสาวนิชาภา จันทร์งาม
38. นางสาวบุณฑริก ขัติยะ
39. นางสาวบุษกร กลัดนิล
40. นางสาวพรปวีณ์ คอนจอหอ
41. นางสาวภิณญาพัชญ์ ลี้รัตนวารี
42. นางสาวรวิภา ยังเจริญยืนยง
43. นางสาววนาลี แข่งขัน
44. นางสาววรัญรัตน์ พุกเล็ก
45. นางสาววันธกานต์ ศาสตร์เสงี่ยม
46. นางสาววิภาพร ฉันทสิทธิกุลชัย
47. นางสาวศิริรัตน์ ตติบรรจงลาภ
48. นางสาวสุพัตรา หีตหนู
49. นายเสริมฤทธิ์ เลิศปัญญาโชคชัย
50. นายจตุพล คงสมทอง
51. นายณพกร สุทธิจิตตานนท์
52. นายปิยภูมิ ลิ่มพัฒนา
53. นายภควัต ภควิกรัย
54. นายรุ่ง อมรเรืองวาณิชณ์
55. นายวรปรัชญ์ ทองแท้
56. นายวาสุเทพ วิจิตรอมรเลิศ
57. นายศุภกร จงพิริยะไพบูลย์
58. นายสินธร สายจิตต์
59. นางสาวปพิชญา กริสแก้ว
60. นางสาวปุณศยา รอดเจริญ
61. นางสาวพลอยตะวัน จงคุ้มไกรสร
62. นางสาวพัชราธร วงศ์อนุสรณ์
63. นางสาวพิชยะ คลอวุฒินันท์
64. นางสาววนัสนันท์ พ่อค้า
65. นางสาววิลาวัณย์ เบี้ยวสาว
66. นางสาววิลาสินี เตชะพงค์
67. นางสาววีรนัส อามระดิษ
68. นางสาวศิรินันท์ โชติรัตน์
69. นางสาวสรวีย์ เริงอนันต์
70. นางสาวสุชาฎา หาญรุก
71. นายอัครวัฒน์ รุจิกรหิรัณย์
72. เมธาวี สร้อยอึ้ง
73. ไอญดา ศรีพิสุทธิ์
74. กรรณ์ฒิมา สุขปาน
75. กุลธิดา รัตตมณี
76. คุณากร วิริยะโชติ
77. จิดาภา วงษ์ราช
78. จิราภรณ์ ปลอดห่วง
79. จุฑามาศ ผลิตสกุล
80. ชลันธร จันทร์ทรงกรด
81. ณัฏฐินี เอี่ยมรัศมีโชติ
82. ณุธิตา รุ่งเรือง
83. ทิพากร อิ่มเจริญ
84. ธารินี คีรีทรัพย์มั่น
85. นัชชา สุกิตติพัฒนากุล
86. นางสาวโชษิตา คงพยัคฆ์
87. นางสาวกัญญภัคพิมพ์ บุญสอน
88. นางสาวจิราพัชร หล่ำ
89. นางสาวทัศนา ธนาประเสริฐกรณ์
90. นางสาวนฤภร ทองสมบูรณ์
91. นางสาวบุษกร วงศ์อิสริยาภรณ์
92. นางสาวบุษกร ทองรอบ
93. นางสาวปรีดา พรมนัส
94. นางสาวปวีร์ ทองคง
95. นางสาวมนตพร พึ่งฉิม
96. นางสาววราภรณ์ เทศแก้ว
97. นางสาวสรียา สุขจิตต์
98. นางสาวอริสรา ธรรมนักสุข
99. นางสาวอันธิดา จันต๊ะ
100. นายไรวินท์ สุรพิพิธ
101. นายกษิดิศ เมฆวัฒนาเลิศ
102. นายชวลิต อนุรักษ์พฤษา
103. นายทศพล ปัจสะจะ
104. นายธนนธรณ์ ไชยสุวรรณนพ
105. นายฤทธิเดช สุขโสม
106. นายสุกฤษฎิ์ อมรเทวภัทร
107. ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล
108. ประภาวดี สุธีรภัทร์
109. ปิยาพัชร ตั้งหมื่นสวัสดิ
110. พรณิชา เอี่ยมปคุณ
111. พรสุดา นงนวล
112. ภัควลัณชญ์ โรจน์จนปรีดากุล
113. มานิดา ทองยาน
114. มิรันตรี จิตเสงี่ยม
115. วรินทร์พร วงษ์แจ้งจินดา
116. วริศา ภาสพันธุ
117. ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม
118. สมสกุล ทรัพย์ประเสริฐ
119. อิงอร อุดมหิรัญ
120. อุทุมภรณ์ ดีสวัสดิ์