Scoring

ระเบียบการนำเสนอและเกณฑ์การตัดสินผลงาน

การนำเสนอแบบ Poster Presentation

สำหรับผู้นำเสนอแบบ Poster Presentation ให้นำ Poster มาติดตั้งที่ลานโถงชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 8.45 น.

Download เกณฑ์การตัดสินผลงานแบบ Poster Presentation

การนำเสนอแบบ Oral Presentation

สำหรับผู้นำเสนอแบบ Oral Presentation ให้นำไฟล์นำเสนอผลงานมา Upload ที่จุดลงทะเบียน ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 8.45 น.

Download เกณฑ์การตัดสินผลงานแบบ Oral Presentation