Awards

สรุปผลการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
The 6th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC2017)
วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Numerical Methods and Applications

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การซ่อมแซมภาพที่ใช้การแปรผันรวมสำหรับภาพสี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวพชรพร ขวัญเมือง  2. นางสาวมัญชุภา จินดาวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นพดล ชุมชอบ

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การแปลงอาบูทและระเบียบวิธีโฮโมโทปีเพอร์เทอร์เบชันแบบใหม่สำหรับการหาผลเฉลยของสมการวิสคัซเบอร์เกอร์คู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกอบด้วยนักศึกษา นายเจนณรงค์ ผิวจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.วันจักร สาทสนิท


การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modeling

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การเกิดไบเฟอร์เคชั่นในแบบจำลองของการดื้อยาที่มีความหน่วงเวลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบด้วยนักศึกษา นางสาวสุรนาถ ชมชื่น
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่องสำหรับอาหารไก่ชนิดเม็ดตัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวสลิลทิพย์ คชวงษ์  2. นางสาวฐิตินันท์ สง่าทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และ ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ


การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Computational Mathematics and Algorithms

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เว็บแอพพลิเคชั่น : เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะผู้ใช้งานเฟสบุ้ค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นายชยพล แซ่พัง  2. นายจิรภัทร เพียรวิทยาสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบการทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นายเสริมฤทธิ์ เลิศปัญญาโชคชัย  2. นายศุภกร จงพิริยะไพบูลย์  3. นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์


การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งศูนย์รับซื้อยางพาราแท่งเพื่อการส่งออก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ เที่ยงพึงธรรม  2. นางสาวเทียรวรรณ เจนจบ  3. นางสาวนนทกาญจน์ สุวรรณเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพรำสดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวระวิภัทร์ ย่องใย  2. นายพีรสิน กุลชุติสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และ ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์


การนำเสนอแบบบรรยาย MATLAB Special Prize on “MATLAB Speaks Math”

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวพรปวีณ์ คอนจอหอ  2. นางสาวไอริณ แป้นมุข  3. นายวาสุเทพ วิจิตรอมรเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล


การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Numerical Methods and Applications

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การหาผลเฉลยของบางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชัน
และการแปลงเอลซากิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกอบด้วยนักศึกษา นายวรภพ สง่าวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุรัสกร นันทดิลก

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าขอบโดย Shooting method
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวปพิชญา กริสแก้ว  2. นางสาวชนากานต์ เทศนนท์  3. นางสาวพัชราธร วงศ์อนุสรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สุรัตนา สังข์หนุน


การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Mathematical Modeling

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอที่ทำให้การติดเชื้อเอชไอวีหมดไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวจิรัฐิติกาล จำปาทอง  2. นายธุวชิต เทียบคำ  3. นางสาววิลาวัณย์ เบี้ยวสาว
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาววรรณศิริ ศิริเสริมพันธุ์  2. นางสาววาสนา ทองเปี่ยม  3. นางสาววิยะดา แก้วเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.สิริพร แฮนน่า วินเทอร์


การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Computational Mathematics and Algorithms

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การคำนวณค่ามุมตกกระทบของหยดเลือดโดยใช้ตัวแบบการถดถอยของฟัซซี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวฎาลักษณ์ อนุแก้ว  2. นางสาวนภัสสร เขียวสุทธิ  3. นางสาวณัฐกฤตา สุเมฌานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และ ผศ. ดร.ชื่นชม พงษ์ชวลิต

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามใกล้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นายสินธร สายจิตต์  2. นายปิยภูมิ ลิ่มพัฒนา  3. นายณพกร สุทธิจิตตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล และ อาจารย์สันติพงษ์ ประสาททอง


การนำเสนอแบบโปสเตอร์  กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
กรณีศึกษาแผนกเย็บหน้าผ้ารองเท้าชนิดหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวชัชฎาภรณ์ งอนกระโทก  2. นางสาวณัฏฐนันท์ พรสุขอนันต์  3. นายสมวริน จันลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การประมาณค่าเบี้ยประกันที่แท้จริงที่ค่าสินไหมทดแทนรวมภายใต้การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนติเอดเทคไวบูลล์แบบตัดปลาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วยนักศึกษา 1. นางสาวอิงอร อุดมหิรัญ  2. นางสาวจิราภรณ์ ปลอดห่วง  3. นางสาวมานิดา ทองยาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์