Session

ประกาศผลงานที่เข้ารอบนำเสนอ

 

กลุ่ม 1Numerical Methods and Applications

ประเภท Oral Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 การแปลงอาบูทและระเบียบวิธีโฮโมโทปีเพอร์เทอร์เบชันแบบใหม่ สำหรับการหาผลเฉลยของสมการวิสคัซเบอร์เกอร์คู่
2 ผลเฉลยของบางสมการฟอกเกอร์-แพลงค์เชิงเศษส่วน ระยะทาง-เวลาแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีการแปลงธรรมชาติและระเบียบโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชัน
3 ผลเฉลยแม่นตรงของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเศษส่วน KP-BBM
4 คำตอบแม่นตรงแบบใหม่ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับเศษส่วน Jimbo-Miwa มิติ (3+1) โดยใช้วิธีการกระจาย (G’/G) แบบใหม่
5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
6 การผลิตแก๊สมีเทนจากขยะโดยวิธีฝังกลบ
7 การซ่อมแซมภาพที่ใช้การแปรผันรวมสำหรับภาพสี
8 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบค่าสีผลิตภัณฑ์ไก่ทอดด้วยระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
9 การสมดุลกำลังคนในสายการผลิตขั้นตอนการคัดเนื้อและขั้นตอน Precook
10 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมและโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตกรณีศึกษาบริษัทผลิตจิวเวอร์รี่

ประเภท Poster Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 การหาผลเฉลยของบางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชันและการแปลงเอลซากิ
2 ผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับการไหลของน้ำในทางน้ำในแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการไหลของน้ำเข้าสู่นาข้าว
3 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะแบบกระชับอันดับที่หกสำหรับสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง
4 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุของจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่
5 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังโดยใช้ตัวสถิติ Sukhatme
6 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าขอบโดย Shooting method
7 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงไวบูลล์
8 การเปรียบเทียบตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรที่ปรับใหม่ภายใต้ค่ามัธยฐานโดยใช้ค่าความเบ้และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ทราบค่าของตัวแปรช่วย
9 การแก้ปัญหาสมการเชิงอินทิกรัลวอลแตร์ราโดยการประมาณค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข

กลุ่ม 2Mathematical Modelling

ประเภท Oral Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 แบบจำลองการแพร่ระบาดไวรัสบนโทรศัพท์มือถือSEIQR
2 การศึกษาไบเฟอร์เคชั่นในแบบจำลองที่มีความล่าช้าของดื้อยา
3 ตัวแบบการระบาดภายใต้กฎแรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของประชากร
4 การลดสัญญาณรบกวนของดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบโมดีสโดยใช้วิธีตัวกรองคาลมานแบบขยาย
5 การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่องสำหรับอาหารไก่ชนิดเม็ดตัด
6 การศึกษาแบบจำลองสำหรับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมภายใต้การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย

ประเภท Poster Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 บทประยุกต์ของการหาขอบเขตของค่าเบี้ยประกันและการหาค่าเสียหายส่วนเเรกที่เหมาะสมกับกรมธรรม์ภายใต้เหตุการณ์สุ่มที่ไม่แน่นอน
2 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมของ NPDEWMA และDEWMA สำหรับการแจกแจงยูนิฟอร์ม
4 การสั่นของชั้นบรรยากาศ
5 การวิเคราะห์ระบบแถวคอย กรณีศึกษา:ธนาคารกสิกรไทย สาขา AAA
6 การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอที่ทำให้การติดเชื้อเอชไอวีหมดไป
7 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าและปริมาณการขาย

กลุ่ม 3Computational Mathematics and Algorithms

ประเภท Oral Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 การหาบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบ K-means
2 แอปพลิเคชันคำนวณค่าโอนอสังหาริมทรัพย์
3 ระบบการทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
4 การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
5 การจัดตารางสอนและตารางสอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
6 การประยุกต์ใช้ interval valued fuzzy sets ในการขยายขนาดของภาพดิจิตอลในระบบสี RGB
7 เว็บแอพพลิเคชั่น : เครื่องมือสำหรับกำรวิเครำะห์ลักษณะผู้ใช้งำนเฟสบุ้ค
8 ระบบแนะนำหนังสือ : Book Recommendation System

ประเภท Poster Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 การศึกษาวิธีการพยากรณ์ระดับน้ำโดยเทคนิควิเคราะห์การถดถอย และโครงข่ายประสาทเทียม
2 การรู้จำใบหน้าโดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด
3 การคำนวณค่ามุมตกกระทบของหยดเลือดโดยใช้ตัวแบบการถดถอยของฟัซซี
4 การจำแนกประเภทรอยลายนิ้วมือโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
5 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเพื่อส่งเสริมแผนการขายด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
6 ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามใกล้

กลุ่ม 4Mathematics for Business and Industry

ประเภท Oral Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งศูนย์รับซื้อยางพาราแท่งเพื่อการส่งออก
2 การศึกษาอัตราค่าจ้างของช่าง อ้างอิงมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่ผู้กู้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานภาพการเป็นหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
4 การเปรียบเทียบมูลค่าออปชันสำหรับออปชันดัชนี SET50
5 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการจำลองข้อมูลความเสียหายทางด้านประกันวินาศภัย
6 การใช้สูตร Benjamin Graham และตัวเลขของ Graham ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย
7 การทดสอบเลือกหุ้นใน set 100 โดยการคิดลดเงินปันผล
8 การออกแบบแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง
9 การตรวจสอบคุณภาพรำสดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
10 การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับการขยายทุนประกันภัย
11 การเปรียบเทียบตัวแบบ ARIMA และตัวแบบการผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA และการถดถอยโพลิโนเมียล ในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ำมันพืชและสัตว์ของประเทศไทย

ประเภท Poster Presentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบัณฑิตในประเทศไทย
2 โปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณตัวแบบสินค้าคงคลัง กรณีสินค้ามีการเคลื่อนไหวช้า
3 การพยากรณ์ราคายางพารา
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA Sign โดยใช้การสุ่มซ้ำและแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign
5 ความน่าจะเป็นล้มละลายของบริษัทประกันภัยรถยนต์
6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหุ้น SET 50 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังและแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักโดยทั่วไป เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเรขาคณิตที่มีศูนย์เฟ้อ
8 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังสองครั้งโดยใช้ตัวสถิติ Mood
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลก
10 การวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่ของธุรกิจการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเคอรี่ เอกซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาแผนกเย็บหน้าผ้ารองเท้า บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
12 การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เสียบไม้ย่าง
13 การประมาณค่าเบี้ยประกันที่แท้จริงที่ค่าสินไหมทดแทนรวมภายใต้การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนติเอดเทคไวบูลล์แบบตัดปลาย
14 การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย