หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม 2563

ภาพกิจกรรม 2563

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับ

มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 

จัดโครงการอบรมครู เรื่อง “เทคนิคและการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์”  

และจัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2563 

โดยเปิดรับโครงร่างของโครงงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22 ตุลาคม 2563

 

กำหนดการโครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

ระดับชั้นที่ประกวด มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมละ 1-2 คน  
รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563 
  ส่งเอกสารทาง website:  www.ma.kmutnb.ac.th/maproject63
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน วันที่   30  ตุลาคม  2563
ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทอง
รางวัล – ผู้เข้ารอบประกวดในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
  – ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
  – ทีมชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 และสถานที่จัดการประกวด