แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ไม่เกิน 3 หน้า A4)
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………
โดย 1……………………..…………………………โทรศัพท์มือถือ………………….e-mail……………………….
2……………………..…………………………โทรศัพท์มือถือ………………….e-mail……………………….
ครูที่ปรึกษา 1……………………..…………………………โทรศัพท์มือถือ………………….e-mail……………………….
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………….
มูลเหตุจูงใจ………………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………………………….
แผนการดำเนินงาน (ระบุคณิตศาสตร์ที่ใช้ด้วย)…………………………………………………………………………….
ผลการดำเนินงานเบื้องต้น (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………