เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับ

มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561

ระดับชั้นที่ประกวด   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมละ 1-2 คน 

รับสมัครโครงร่างของโครงงาน (Project Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน     วันที่   8 สิงหาคม  2561

ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี