ยืนยันนำเสนอผลงาน

โดยระบุ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจนเพื่อออกเกียรติบัตร

กรุณายืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

นักเรียนคนที่ 1
คำนำหน้าชื่อ (required)
ชื่อ-นามสกุล (required)

นักเรียนคนที่ 2
คำนำหน้าชื่อ (required)
ชื่อ-นามสกุล (required)

อาจารย์ที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ (required)
ชื่อ-นามสกุล (required)
ตำแหน่ง

โรงเรียน (required)
โทรศัพท์ผู้ติดต่อ (required)
อีเมลผู้ติดต่อ (required)