ประกาศรายชื่อผู้อบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

 เรื่อง การทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนาสื่อการสอน

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   ห้อง Phoenix 3

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นางวรัญญา  เที่ยงตรง โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
2 นางธิญดา  พุทธจิราวัล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
3 นายวีรยุทธ  วิริยะศิริพจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4 อาจารย์อรรถวุฒิ  วงศ์ประดิษฐ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 อาจารย์กฤษฎา  สังขมงคล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
6 นายสุเทพ  ผานัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7 นายสมัย  จันทร์เหลือง โรงเรียนนครสวรรค์
8 นางสุภักดิ์  เพิงใหญ่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9 นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
10 นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11 นางณัฎฐนันท์  ทรัพย์บำเรอ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
12 นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
13 นายโสรัฐ  ขันติกุล โรงเรียนสิงห์บุรี
14 นายปรัชญากร  ฮดมาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15 อาจารย์อรรถวุฒิ  วงศ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
17 นายนุกูล  แจ้งสว่าง โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี
18 นางสาวสุลักขณา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
19 นางสาววิรัลนัฐ  ภิญโญ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
20 นางสาวธัญญริญญ์  จิรกุลธนศิริโชติ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม