ประกาศผลโครงงาน

ประกาศรายชื่อโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ที่เข้ารอบประกวดระดับประเทศ  ประจำปี 2561

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  (Hall 6)

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน
1 การศึกษาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์จากเกมหนูลอดบ่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2 การศึกษารูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากส่วนของเส้นตรงจากจุดที่อยู่บนด้านประชิดของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเพื่อใช้พัฒนาหารูปแบบการเจียระไนอัญมณี โรงเรียนนครสวรรค์
3 วงจรเครื่องช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการดำรงชีวิต โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4 สืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นศรีประจันต์ สร้างสรรค์ด้วย GSP โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
5 การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6 Amazing area by Geometer’s Sketchpad โรงเรียนศรีบุณยานนท์
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวโต๊ะและความยาวผ้าที่ใช้ในการจับจีบประดับโต๊ะจากอัตราส่วนของจำนวนฟีโบนักชี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8 การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได โรงเรียนสิงห์บุรี
9 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและฝนกรด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10 แบบจำลองการบินต่ำของโดรนในหมู่สิ่งกีดขวางทรงกรวย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รายละเอียดการเข้าประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ยืนยันการเข้าประกวดมาที่ Link: ยืนยันนำเสนอผลงาน  ภายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2561   โดยระบุชื่อครูที่เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อจัดทำประกาศนียบัตร

2. แสดงผลงานบนบอร์ด จะเตรียมบอร์ดมาเองหรือใช้บอร์ดในงานขนาด 1.00 เมตร x 1.20 เมตร ก็ได้

3. นักเรียนนำเสนอ 2 คน  ตามรายชื่อที่ส่งมา ทีมละ 10  นาที  ถาม-ตอบ อีกทีมละ 10  นาที  

4. ลงทะเบียนติดตั้งผลงานวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-9.00 น  บริเวณลานนิทรรศการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ Hall 6    โดยเข้าทางประตูด้านหลัง  Hall 8  

5. คุณครูที่มากับนักเรียนแสดงผลงาน ให้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Phoenix 3   เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  

6. คุณครูที่ส่งโครงงานเข้ามาประกวด สามารถลงทะเบียนสำหรับเข้าอบรม (ฟรี)  เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  โดยเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ Link: ลงทะเบียนอบรม  ซึ่งหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าอบรมได้ที่ Link: ประกาศรายชื่อผู้อบรม