กำหนดการ

กำหนดการโครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

และประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม อิมแพ็ค เมืงทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

 

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-09.00 พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
09.00-10.30 บรรยายเรื่อง การทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

วิทยากร โดย นายสันติพงษ์  ประสาททอง  จากภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 บรรยายเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

วิทยากร โดย นางสาวทัศนีย์  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์

ผู้จัดการ บริษัท เค เอ็น เจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

13.00-14.00 บรรยายเรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์แบบต่างๆพร้อมการสาธิต

วิทยากร โดย นายสันติพงษ์  ประสาททอง  จากภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14.00-15.00 ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยากร โดย นางสาวกิติยรัตน์  นิติจิรเกียรติ และ นายนนธวัช  คำยานะ  

ควบคุมดูแลให้คำแนะนำปรึกษา

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15-16.15 ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
16.15-17.00 มอบเกียรติบัตร และประเมินผล

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

08.00-09.00 ลงทะเบียนและติดตั้งโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
09.00-12.00 ตรวจและรับฟังการนำเสนอโครงงาน โดย กรรมการ
13.00-15.00 ประชุมสรุปผลรางวัลลำดับต่าง ๆ
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15-17.00 ประกาศผลรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์  และประเมินผล