หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับ

มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561

ระดับชั้นที่ประกวด   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมละ 1-2 คน  

รับสมัครโครงร่างของโครงงาน (Project Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

                          ส่งเอกสารทาง website  www.ma.kmutnb.ac.th/maproject61

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน     วันที่   8 สิงหาคม  2561 

ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี    

รางวัล -ผู้เข้ารอบประกวดในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561   จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

             -ทีมชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

              นักเรียนในทีมชนะเลิศและครู 1 คน รับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก (ไม่รวมค่าเครื่องบิน) 

              ไปประกวดโครงงานที่ไต้หวัน มกราคม  2562 

            -ทีมรองชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์